Ubytovací řád

Ubytovací řád Apartmánů Výtoňka Lipno

Příjezd a odjezd do apartmánů

1. V apartmánu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti a jeho pobyt je zaznamenám v ubytovací knize.

2. Host převzetím klíčů od apartmánu, herny a kolárny -lyžárny bere na vědomí tento Provozní a Požární řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.

3. Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, apartmány jsou připraveny od 15 hodin, poslední den pobytu uvolní host pokoj nejpozději do 10 hodin. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeni a neuhradili poplatek za ubytování.

Pravidla chování hostů v apartmánu

4. Po příjezdu je host povinen se v prostorách apartmánu přezout do čisté domácí obuvi a udržovat ubytovací i přilehlé prostory v čistotě. Při odchodu z apartmánu je host povinen zhasnout světla a po ukončení pobytu předat klíče.

5. Za ztrátu bezpečnostního klíče od vchodu do apartmánu nebo do herny, je povinen host uhradit částku 500,- Kč /za 1 kus.

6. Do apartmánu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je do apartmánu zakázáno nosit psychotropní a omamné látky.

7. V době od 22 hod do 7hod je host povinen udržovat noční klid.

8. Hosté jsou povinni před odjezdem umýt nádobí a vyklidit myčku a zařadit nádobí do příslušných skříněk kuchyňské linky. Prostor lednice jsou povinni vyklidit a nezanechávat tam zbylé jídlo. Rovněž jsou povinni vynést odpad a umístit ho do příslušných popelnic dle charakteru –komunální odpad , sklo, papír a plast. Tyto nádoby jsou umístěné v prostorách parkoviště.

9. TV byla seřízena odbornou firmou, žádáme všechny hosty, aby se nepokoušeli ladit televizi. Občasné výpadky signálu jsou způsobené povětrnostními podmínky.

10. Zahradní ohniště- při grilování udržujte bezpečnost a pořádek. V případě pronájmu plynového grilu ho po použití důkladně vyčistěte a uzavřete plynovou nádobu.

11. Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti např. nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče a ostré předměty. Za činnost dětí jsou zodpovědní rodiče. Použití venkovního hřiště a trampolíny je na vlastní nebezpečí. Míče a jiné sportovní náčiní vždy po hře ukliďte do prostoru herny. Vstup na trampolínu je bez obuvi a vždy po jedné osobě. V prostorách herny udržujte pořádek a neodnášejte sem žádné nádobí a nekonzumujte jídlo.

12. Host nesmí bez souhlasu majitele apartmánů přemisťovat vybavení či provádět jiné úpravy interiéru.

13.Zvířata mohou do objektu vstupovat pouze v čistém stavu, aby nedocházelo k znečištění prostor a zařízení apartmánu. Je přísně zakázáno ponechat zvíře v apartmánu bez dozoru!!! Psí exkrementy vždy okamžitě ukliďte!!!

Zodpovědnost za škody na majetku a zdraví

Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů.

Parkování vozidel hostů je umožněno pouze na vyhraženém parkovišti. Majitel nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech a také neručí za cennosti, ani peníze odložené v neuzamčených prostorách.

Kola a lyžařské vybavení bude umístěno v prostoru k tomu určeném, tento objekt je host povinen po použití uzamknout a tím chránit věci před odcizením. Kola ani lyže nenoste do apartmánu!

Na počátku ubytování přebírá host apartmán bez závad. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli.

Poškozené vybavení apartmánového domu bude účtováno dle skutečnosti nebo reálného odhadu majitele areálu. Odcizení majetku apartmánového domu bude účtováno v plné výši dle ceníku vybavení apartmánu.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vystěhovat hosta z apartmánu při nevhodném chování bez nároku na vrácení peněz za ubytování. Nevhodným chováním je myšleno narušování soukromí ostatních hostů či vulgární chování.

Před odjezdem bude apartmán zkontrolován majitelem. Pokud je apartmán bez závad host dostane zpět kauci.

Požární řád

Host převzetím klíčů od apartmánu bere na vědomí požární řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.

Kouření je v celém objektu /včetně terasy/ zakázáno, kouřit je možné pouze v prostoru ohniště. V případě porušení tohoto zákazu, může být hostovi uložena pokuta ve výši až 2000,- Kč.

Jakákoliv manipulace s ohněm /s výjimkou prostoru ohniště/ je v celém objektu zakázána a tento zákaz se vztahuje i na zákaz používání pyrotechniky v blízkosti objektu i v něm. Rovněž je zakázáno zapalování svíček v celém objektu!

Při použití krbových kamen dbejte zvýšené opatrnosti, na podpal používejte pouze dřevo k tomu určené, které Vám na vyžádání předá správce objektu. Je zakázáno pálit v krbových kamnech odpadky. Vychladlý popel se vysává vysavačem k tomu určeným, který má k dispozici správce objektu.

Případné škody vzniklé požárem z nedbalosti je host povinen uhradit.

V apartmánech není hostům povoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká spotřebičů sloužících k osobní hygieně a nabíjecích zařízení a dětských chůviček. Za použití povolených spotřebičů odpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

V apartmánu není dovoleno provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo provádět jiné instalace.

Při odchodu z apartmánu je povinností ubytovaného se přesvědčit, že je z hlediska požární ochrany vše v pořádku. Zkontrolujte zda jsou zástrčky elektrických spotřebičů /jako jsou rádia, holicí strojky, vysoušeče vlasů…aj./ vytaženy ze zásuvek.

Každý apartmán je vybaven požární signalizací. Pokud tuto signalizaci uslyšíte, opusťte objekt a neprodleně informujte majitele areálu a čekejte na příjezd hasičů. Pokud tím nebudete ohrožovat svůj život, či životy jiných lidí, pokuste se oheň uhasit hasicím přístrojem umístěným v přízemí pod schody v každém apartmánu. Jakékoliv poškození hasicích přístrojů v jiných situacích /nedbalost, vandalství/ bude nutné uhradit.

Důležitá telefonní čísla:

Tísňová volání 112

První pomoc 155

Hasiči 150

Policie 158

Správce +420 777 999 606

Vážení hosté, žádáme Vás o dodržování pokynů uvedených v provozním a požárním řádu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením.

Přejeme Vám příjemný pobyt.